KONTROLA BIOLOGICZNA

Te same czynniki działają także na poziomie populacji. Innymi słowy, jeśli zainteresuje nas jakiś — prawdo­podobnie ważny dla człowieka gatunek — to będziemy musieli zastanowić się, jak na ten gatunek działają wszystkie wyżej wymienione czynniki. Często głównym czynnikiem limitującym lub regulującym jest energia albo jakiś specyficzny czynnik fizyczny, czy stadium sukcesji. Tego rodzaju wiedzę człowiek może wykorzy­stywać w celu zwiększenia lub zmniejszenia produk­tywności poszczególnych gatunków zależnie od po­trzeb. Potrafimy np. zwiększyć ilość pokarmu lub li­czebność stada ryb w stawie przez zwiększenie tempa produkcji pierwotnej; potrafimy także zredukować li­czebność jakiegoś gatunku komara przez zmienianie warunków życia larw w wodzie; możemy kontrolować liczebność jeleni przez utrzymywanie lasu na wczes­nym stadium sukcesji, w którym ten gatunek żyje naj­chętniej.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)