Kategoria: Ekosystemy świata

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Badacze z Instytutu Oceanograficznego Woods Hole stwierdzili, że odpowiedzi na to pytanie mogą dostar­czyć proste eksperymenty z użyźnianiem. Polegają one na dodawaniu pojedynczych składników odżywczych

PRZYSWAJANIE WĘGLA

Gdy natomiast dodawano żelaza lub krzemionki, tempo przyswajania węgla natychmiast wzrastało, wskazując, że te właśnie mikroelementy były potrzebne bezpośrednio bądź pośrednio do pełnego wykorzystania makroelementów.

GEOGRAFICZNE PRZYSPIESZENIE

Gatunki o szerokim rozprzestrzenieniu geo­graficznym wykształcają często lokalnie przystosowane populacje, zwane ekotypami, które charakteryzują się różnymi granicami tolerancji na światło, tempera­turę i inne czynniki. Reakcje

MAŁA MEDUZA

Mała meduza porusza się w wodzie przy pomocy rytmicz­nych skurczów, które wypychając wodę z centralnej jamy jej ciała powodują powstawanie siły odrzutowej. Optymalne tempo pulsacji

ZDOLNOŚĆ KOMPENSOWANIA

Wiele gatunków ma zdolność kompensowania zmien­ności czynników środowiskowych wzdłuż bardzo roz­ległych gradientów, jak np. gradient termiczny północ- południe; jednak doskonalsze z ekologicznego punktu widzenia przystosowania

WSKAŹNIKI EKOLOGICZNE

Pomimo istnienia dużego wachlarza przystosowań niektóre gatunki mogą służyć jako wartościowe wskaź­niki warunków środowiskowych. Oczywiście, gatunki stenotopowe są lepszymi wskaźnikami niż gatunki eu- rytopowe. Najlepszymi

WAŻNE MOMENTY

Podsumowując chcemy zwrócić uwagę na 3 ważne momenty, o których stale należy pamiętać: 1) w eko­logicznych badaniach czynników limitujących prawie zawsze niezbędne jest jednoczesne prowadzenie

ZAKRES ROZPIĘTOŚCI TEMPERATUR

Tak więc, w zakresie średniej rozpię­tości temperatur w biosferze, północne biocenozy mo­gą mieć taki sam roczny przepływ energii jak bioce­nozy południowe (zakładając oczywiście, że oprócz

ŚWIATŁO, TEMPERATURA, WODA

Światło, temperatura, woda (opady deszczu) są czyn­nikami ekologicznie ważnymi na lądzie; w morzu w skład „wielkiej trójki” wchodzi światło, temperatura. W wodach słodkich wielkie znaczenie ma­ją

NASTĄPIENIE STYMULACJI

Stymulacja następuje dopiero wtedy, kiedy nadejdą długie dni późnej zimy i wiosny. W la­boratorium, drogą sztucznego wydłużania okresu oświe­tlania, możemy w środku zimy wywołać odkładanie

© 2019 Hobby
Powered by WordPress | Theme Designed by: Find out | Thanks to more, click here and website