Kategoria: Terapia z udziałem psa

TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

Ostatnie lata pokazały, że terapia z udziałem zwierząt staje się coraz bar­dziej popularna i dostępna. W wielu ośrodkach w Polsce powstały fun­dacje i stowarzyszenia, których celem jest propagowanie nowej metody wspo­magającej leczenie osób niepełnosprawnych lub cierpiących z powodu sa­motności.Od niepamiętnych

POMYSŁ WYKORZYSTANIA PSÓW

Obraz przedstawia infantkę Małgorzatę w otoczeniu dworu. Na pierw­szym planie widać psa leżącego u stóp niepełnosprawnej dworki. Na pomysł wykorzystania psów w procesie leczenia ludzi duży wpływ wy­warły poglądy znanych terapeutów i przedstawicieli nauki. W 1937 roku córka S. Freuda Anna

BUDOWANIE WIĘZI EMOCJONALNEJ

W 1942 roku Kris i Bellac, two­rząc ChHdren’s Apperception Test, odkryli, że dzieci łatwiej budują więź emo­cjonalną ze zwierzętami niż z dorosłymi ludźmi.Jedną z pierwszych osób, które opisały psychoterapeutyczne wartości le­czenia z udziałem zwierząt, był psychiatra Boris Levinson. Przypadek sprawił,

NAWIĄZYWANIE RELACJI

Stwierdził, że dzieci miały problemy z nawiązywaniem relacji z ludźmi, natomiast bardzo chętnie kontaktowały się ze swoimi psami. Terapię z wykorzystaniem zwierząt Levin- son nazwał pet therapy („pet” znaczy głaskać, ale również małe zwierzęta do­mowe). Boris Levinson wierzył, że zwierzęta

PRACA W OŚRODKU

Kilka lat temu podjęłam pracę w ośrodku pobytu dziennego dla niepełnospraw­nych dzieci w Tczewie. Do moich obowiązków należała opieka psychologiczna nad powierzoną mi grupą. Od razu zorientowałam się, że stanęłam przed trudnym zada- niem, ponieważ wszystkie dzieci z powodu upośledzenia

POLSKI PREKURSOR

W Polsce prekursorem ćwiczeń wspomagających rehabilitację osób nie­pełnosprawnych, w których uczestniczy pies, jest Maria Czerwińska. Założyła ona i prowadzi Fundację Przyjaźni Ludzi i Zwierząt „CZE-NE-KA”. To właśnie ona zaproponowała i upowszechniła słowo „dogoterapia” (ang. dogotherapy = = „dog” — pies,

ZNACZENIE KONTAKTU

Znaczenie kontaktu w rozwoju człowieka podkreślają autorzy reprezentują­cy humanistyczną orientację w psychologii. Bugental w swoim znakomitym szkicu poświęconym założeniom psychologii humanistycznej zauważa, że „swo­ista natura człowieka wyraża się poprzez jego ciągłe pozostawanie w związ­kach z innymi ludźmi. Psychologia humanistyczna zawsze zajmuje

OSOBY CIERPIĄCE

Osoby cierpiące z powodu różnych form niepełnosprawności bardzo często charakteryzuje osłabiona relacja z otaczającą rzeczywistością. Niepełnospraw­ność czyni tę relację i sam świat odmiennymi. Świat człowieka głuchego, niewi­domego, niesprawnego ruchowo czy intelektualnie jest zupełnie inny niż świat człowieka zdrowego, mającego kontakt

SESJE TERAPEUTYCZNE

Ten podstawowy, zmysłowy kontakt stanowi bazę dla rozwoju wyższych form relacji: intelektualnej i duchowej. Sesje terapeutyczne z udziałem psów, poprzez systematyczne powtarzanie określonych ćwiczeń umożliwiają także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej uczestnikom zajęć. W niektórych przypadkach ułatwiają powrót do zdrowia.Terapia z

POBYT W SZPITALU

Pobyt w szpitalu dla dziecka wiąże się z ogromnym stresem, podczas gdy zaba­wy i spotkania z psimi przyjaciółmi pozwalają redukować napięcie emocjonalne. Pies odgrywa wyjątkową rolę w przypadku terapii dziecka niepełnospraw­nego. Odpowiednio przygotowany pełni funkcję przewodnika, pomaga dziec­ku w wykonywaniu codziennych